Bộ quy tắc này được áp dụng cho toàn thể CBCNV công ty An Việt Gia.

Nội dung có thể được cập nhật bổ sung thường xuyên. Các thành viên công ty cần giữ một bản in mới nhất của bộ quy tắc bên mình trong suốt thời gian làm việc.

Trong trường hợp một phần của Bộ Quy Tắc Ứng Xử và Đạo Đức Nghề Nghiệp này mâu thuẫn với luật pháp địa phương, thì luật pháp địa phương sẽ được áp dụng.

Bất cứ sự vi phạm nào với Bộ Quy Tắc Ứng Xử và Đạo Đức Nghề Nghiệp này có thể dẫn tới việc bị kỷ luật ở mức cao nhất, kể cả chấm dứt việc làm, và/hoặc yêu cầu phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.